Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "


Ngày 03 tháng 12 năm 2020


Gương mặt tiêu biểu

  • Current
Các mục ảnh khác