Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "


Ngày 04 tháng 12 năm 2021


Gương mặt tiêu biểu

  • Current
Các mục ảnh khác