Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "


Ngày 25 tháng 10 năm 2014


Công Đoàn Giáo dục

Các tin khác