Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "


Ngày 16 tháng 09 năm 2014


Công Đoàn Giáo dục

Các tin khác