Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "


Ngày 03 tháng 12 năm 2020


Đơn vị trực thuộc phòng