Thứ Hai, 29/06/2020

Buổi sáng

Hội ý lãnh đạo tuần, tháng (LĐ)

Làm việc tại cơ quan (LĐ, CV, VC)

Tập huấn tình nguyện viên CTĐ về công tác sơ cấp cứu (LĐ, CV)

Buổi chiều

Làm việc tại cơ quan (LĐ, CV, VC)

Tập huấn tình nguyện viên CTĐ về công tác sơ cấp cứu (LĐ, CV)

Thứ Ba, 30/06/2020

Buổi sáng

Làm việc tại cơ quan (LĐ, CV, VC)

Tập huấn tình nguyện viên CTĐ về công tác sơ cấp cứu (LĐ, CV)

Tham gia đoàn đánh giá ngoài (khảo sát chính thức) công nhận đạt KĐCLGD, đạt chuẩn quốc gia Trường MN A Đớt - huyện A Lưới (c.Thư)

Buổi chiều

Làm việc tại cơ quan (LĐ, CV, VC)

Làm việc với xã Phong Mỹ, Phong Hiền về công tác cán bộ (LĐ, CV)

Giám sát kiểm tra định kỳ cuối năm học 2019-2020 (LĐ, CV)

Tập huấn tình nguyện viên CTĐ về công tác sơ cấp cứu (LĐ, CV)

Tham gia đoàn đánh giá ngoài (khảo sát chính thức) công nhận đạt KĐCLGD, đạt chuẩn quốc gia Trường MN A Đớt - huyện A Lưới (c.Thư)

Thứ Tư, 01/07/2020

Buổi sáng

Làm việc tại cơ quan (LĐ, CV, VC)

Kiểm tra công tác tổ chức và quản lý trường MN Phong Thu (LĐ, CV)

Giám sát kiểm tra định kỳ cuối năm học 2019-2020 (LĐ, CV)

Buổi chiều

Làm việc tại cơ quan (LĐ, CV, VC)

Họp cơ quan tháng 7 (LĐ, CV, VC)

Giám sát kiểm tra định kỳ cuối năm học 2019-2020 (LĐ, CV)

Thứ Năm, 02/07/2020

Buổi sáng

Làm việc tại cơ quan (LĐ, CV, VC)

Họp UBND huyện (LĐ)

Giám sát kiểm tra định kỳ cuối năm học 2019-2020 (LĐ, CV)

Kiểm tra, hướng dẫn công tác kiểm định và trường chuẩn quốc gia trường MN Phong Xuân II (LĐ, CV)

Kiểm tra quy trình xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 tại các trường học (LĐ, CV)

Buổi chiều

Làm việc tại cơ quan (LĐ, CV, VC)

Giám sát kiểm tra định kỳ cuối năm học 2019-2020 (LĐ, CV)

Kiểm tra, hướng dẫn công tác kiểm định và trường chuẩn quốc gia trường MN Phong Xuân II (LĐ, CV)

Kiểm tra quy trình xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 tại các trường học (LĐ, CV)

Thứ Sáu, 03/07/2020

Buổi sáng

Làm việc tại cơ quan (LĐ, CV, VC)

Họp Huyện ủy (LĐ)

Giám sát kiểm tra định kỳ cuối năm học 2019-2020 (LĐ, CV)

Chuẩn y xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 (LĐ, CV)

Buổi chiều

Làm việc tại cơ quan (LĐ, CV, VC)

Giám sát kiểm tra định kỳ cuối năm học 2019-2020 (LĐ, CV)

Chuẩn y xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 (LĐ, CV)

Thứ Bảy, 04/07/2020

Buổi sáng

Khai giảng lớp bồi dưỡng chứng chỉ thăng hạng GV (LĐ, CV)

Giám sát kiểm tra định kỳ cuối năm học 2019-2020 (LĐ, CV)

Cơ quan đi trằm Trà Lộc, Mỹ Thủy

Buổi chiều

Giám sát kiểm tra định kỳ cuối năm học 2019-2020 (LĐ, CV)

Cơ quan đi trằm Trà Lộc, Mỹ Thủy

Chủ Nhật, 05/07/2020

Buổi sáng

Khảo sát KQ bơi tại bể bơi trường TH Điền Lộc, bể bơi King (LĐ, CV) 

Buổi chiều

Khảo sát KQ bơi tại bể bơi trường TH Điền Lộc, bể bơi King (LĐ, CV)