Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "


Ngày 05 tháng 07 năm 2020


Thông báo

tuyển dụng bảo vệ hợp đồng các trường mầm non theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ
Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 06/02/2017 của UBND huyện Phong Điền ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý người hợp đồng ...