Bé chẳng học, lớn làm gì?''


Ngày 03 tháng 12 năm 2020